فرم ثبت اثر در جشنواره همدلی و سلامت صداوسیمای مرکز اردبیل
مقررات جشنواره
مشخصات صاحب اثر

نام به درستی وارد نشده است.

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

تلفن همراه

متقاضی شرکت در

مشخصات اثر

عنوان

قالب

موضوع

توضیحات (بین 5 تا 50 کلمه)

ارسال اثر

ارسال فایل (فرمت پیشنهادی: mp4:h264)

ثبت داده‌ها

با ثبت این فرم، مقررات شرکت در

جشنواره همدلی و سلامت

در صداوسیمای مرکز اردبیل را می‌پذیرم.